Thứ ba, 26/09/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Bài ca thống nhất

GS.TS Vũ Văn Hiền
- 08:00, 28/04/2023

(DNTO) - Có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, như có sự sắp đặt của tạo hóa, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại và giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.

Giây phút lịch sử ngày thống nhất đất nước 30/4/1975. Ảnh tư liệu.

Giây phút lịch sử ngày thống nhất đất nước 30/4/1975. Ảnh tư liệu.

Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại

Nhân dân ta khao khát hòa bình, độc lập, tự do của đất nước và dân tộc. Thế nhưng lịch sử cứ giao phó cho dân tộc ta phải chấp nhận đương đầu với nhiều đế quốc ở nhiều thời đại. Quy luật phát triển không đồng đều giữa các quốc gia đã đưa tới kẻ lớn người nhỏ, kẻ mạnh người yếu và khi kẻ lớn, mạnh muốn cưỡng bức nước khác, thuần phục theo mình, muốn dùng cường quyền để áp đặt nước khác thì sẽ sinh ra chủ nghĩa đế quốc. Những loại đế quốc nảy ra như thế lúc đầu bao giờ cũng cực mạnh, khuynh đảo và chinh phạt khắp Nam, Bắc, Tây, Đông, nhưng nhiều khi lại bị thất bại thê thảm ở những nơi không ngờ tới. Một trong những nơi đó là Việt Nam. Mỗi lần buộc phải đứng dậy tự vệ, đánh đuổi quân xâm lược là mỗi  lần dân tộc ta đồng lòng chung sức tạo thành một khối thống nhất vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chấp nhận mọi mất mát hy sinh để bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời kết thúc chặng đường 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chiến thắng 30 tháng Tư là bài ca về sự tài tình của Đảng ta trong việc nhận định thời cuộc, nắm chắc tình hình và chớp thời cơ, là bài ca của ý Đảng gắn với lòng dân, của khối đại đoàn kết dân tộc, là kiểu mẫu của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại thành sức mạnh phi thường cuốn phăng mọi trở lực, đánh thắng kẻ thù hung hãn nhất. Đây là thắng lợi to lớn nhất, toàn vẹn nhất, triệt để nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc, chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, thực hiện trọn vẹn lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, đất nước thống nhất tiến vào kỷ nguyên độc lập – tự do, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, ý nghĩa của Chiến thắng 30 tháng Tư nói riêng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV (năm 1976) của Đảng đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Người dân đổ ra đường ăn mừng Sài Gòn được giải phóng, đất nước thống nhất ngày 30/4/1975.

Người dân đổ ra đường ăn mừng Sài Gòn được giải phóng, đất nước thống nhất ngày 30/4/1975.

Chiến thắng 30 tháng Tư tạo tiền đề vững chắc và xung lực mạnh mẽ cho những chặng đường tiếp theo của Cách mạng Việt Nam.

Chiến thắng 30 tháng Tư không chỉ đem lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước mà còn tạo ra tiền đề vững chắc và xung lực mạnh mẽ cho cách mạng nước ta trong những chặng đường tiếp theo. Tổ quốc thống nhất một mối, khát vọng về đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực. Điều đó tạo ra một sức mạnh to lớn, toàn diện về chính trị và kinh tế, vật chất và tinh thần, bảo đảm cho cách mạng nước ta có điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển. Phát huy tinh thần của Chiến thắng 30 tháng Tư, trong gần nửa thế kỷ qua, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước thực hiện những nhiệm vụ to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Thứ nhất, khẳng định rõ mục tiêu cao cả của cách mạng nước ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau khi thống nhất, tên nước được đổi thành Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, uy tín và địa vị quốc tế của nước ta không ngừng được nâng cao. Đại hội IV của Đảng xác định nhiệm vụ trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam là: “Xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới và hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”[1]. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) đã nêu rõ: “nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc”[2]. Từ đó trong nhiều văn kiện của Đảng ta, vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội luôn được khẳng định mạnh mẽ và dứt khoát. Cương lĩnh (bổ sung và phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: “Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”[3]; “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”[4].

Sự lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội và Đảng và nhân dân ta, xét về lôgic là một tất yếu khách quan; xét về lịch sử, là hoàn toàn phù hợp với sự vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; xét về nhu cầu, là hoàn toàn xuất phát từ điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa nửa phong kiến và nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam; xét về mặt xã hội, đó là hệ giá trị cơ bản nhất quyết định sự phát triển của đất nước Việt Nam hôm nay và mai sau. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì vậy không chỉ là mục tiêu, là nhu cầu, là cương lĩnh hành động, là ngọn cờ hiệu triệu, mà còn là động lực, là niềm tin son sắt của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, tiến hành công cuộc đổi mới sáng tạo, bắt nhịp bước đi của thời đại.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) là sự kiện đặc biệt quan trọng, quyết định đường lối đổi mới, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam. Đổi mới là cuộc vận động mang tính chất cách mạng, sáng tạo, khoa học, toàn diện, tổng thể sâu sắc, liên tục và bài bản. Đổi mới là công việc của chúng ta, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng hưởng ứng và được triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ, có bước đi cụ thể, chắc chắn, hiệu quả. Đổi mới để phát triển, đồng nghĩa với phát triển, nhưng là sự phát triển hài hòa, theo đúng định hướng và con đường chúng ta đã chọn.

Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta phát động và lãnh đạo đã tổ chức thực hiện gắn chặt với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và mở cửa, hội nhập quốc tế. Đó là bản đại hòa tấu của bài ca phát triển đất nước nhanh và bền vững; là để xây dựng và tăng cường lực lượng sản xuất, củng cố và phát triển quan hệ sản xuất phù hợp; là để nâng tầm đất nước lên trình độ mới, tầm cao mới, bắt kịp sự phát triển của khu vực và quốc tế. Vậy nên, đổi mới sáng tạo chính là để hướng tới chủ nghĩa xã hội, để thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội ngày càng xác lập rõ ràng, hiệu quả.

Sau Đại hội VI, các đại hội VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII của Đảng đều khẳng định, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới sáng tạo toàn diện, đồng bộ để đưa đất nước phát triển không ngừng. Lời hiệu triệu và chủ trương của Đảng rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn và ý nguyện của nhân dân. Đại hội XIII của Đảng đã nhận định, qua 35 năm đổi mới, “đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đấy là niềm tự hào, là động lực, là nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bên vững đất nước”.[5]

Quân giải phóng cắm cờ trên Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.

Quân giải phóng cắm cờ trên Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.

Thứ ba, tầm nhìn phát triển sáng tạo, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội XIII của Đảng (tháng 1/2021) đã nêu rõ chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”[6].

Với tầm nhìn phát triển sáng tạo, Đại hội đề ra những phương pháp phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm và 25 năm tới với các mục tiêu:

- “Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

- Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

- Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”[7].

Để thực hiện các mục tiêu cao cả đó, Đảng ta xác định động lực và nguồn lực phát triển chính là: “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”[8].

48 năm đã trôi qua kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là chiến thắng ngày 30 tháng Tư lịch sử. Thắng lợi đó tiếp tục cổ vũ, tạo xung lực mạnh mẽ cho cách mạng nước ta hiện nay và cả mai sau. Phát huy khí phách kiên cường, khát vọng về đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc của chiến thắng kỳ vĩ đó, kiên định vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy ý chí khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đất nước ta nhất định thực hiện thành công mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 51, tr.129-130.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.19.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.70-71.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Sđd, tr.70-71.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021.

[6] Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Sđd, trang 14.

[7] Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Sđd, trang 112.

[8] Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Sđd, trang 34.

Tin khác

Thời sự - Chính trị
Thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rất phấn chấn, tự hào, hởi lòng, hởi dạ với sự khẳng định trịnh trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
3 tuần
Sự kiện - Bình Luận
Thành công hay thất bại trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng có ý nghĩa quan trọng đối với thành công hay thất bại trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên, đấu tranh đẩy lùi nguy cơ tham nhũng và tiêu cực là vấn đề hết sức quan trọng mà báo chí được giao trọng trách lớn.
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định cho sự thành công đó chính là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới và của đường lối đối ngoại, mở cửa hội nhập quốc tế.
4 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định cho sự thành công đó chính là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới và của đường lối đối ngoại, mở cửa hội nhập quốc tế.
4 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, như có sự sắp đặt của tạo hóa, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại và giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.
4 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong 37 năm đổi mới vừa qua, cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện, đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt. Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh toàn diện.
5 tháng
Thời sự - Chính trị
Trước tình hình mới, để giữ vững độc lập, tự chủ trong khi thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
5 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
5 tháng
Thời sự - Chính trị
Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
5 tháng
Thời sự - Chính trị
Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dẫn sâu sắc:
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
So với lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, 93 năm qua chỉ là một giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng hào hùng, đẹp đẽ nhất, đưa dân ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no.
7 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Với ý chí quật cường, dũng cảm, trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại bọn “giặc trời”, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52. Đây được coi là một kỳ tích vô cùng hiển hách, là bản hùng ca có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.
9 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt hành trình lịch sử 92 năm qua, Đảng ta luôn kết hợp một cách nhuần nhuyễn những nhiệm vụ đối nội, phát triển đất nước với phục vụ đối ngoại. Những thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là môi trường thuận lợi và là điều kiện, tiền đề vững chắc cho công tác đối ngoại.
9 tháng
Sự kiện - Bình Luận
“Tôn sư, trọng đạo” là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam từ già đến trẻ đều gọi các giáo viên là “Thầy”. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng là Thầy và nửa chữ cũng là Thầy.
10 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Kỷ niệm 105 năm kể từ thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại là dịp chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị to lớn và bài học từ cuộc cách mạng này.
10 tháng
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ