Chủ nhật, 29/01/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Công cuộc đổi mới và các mối quan hệ lớn có tính quy luật

GS.TS Vũ Văn Hiền
- 06:30, 21/08/2022

(DNTO) - Hơn 35 năm qua, công cuộc đổi mới đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm đến như một lẽ đương nhiên.

Đổi mới mang tầm vóc của một cuộc cách mạng toàn diện, sung sức. Ảnh: T.L

Đổi mới mang tầm vóc của một cuộc cách mạng toàn diện, sung sức. Ảnh: T.L

Đổi mới như một dòng chảy liên tục, vận động liên tục của cả guồng máy xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, phát động, lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đổi mới tư duy đã khắc phục được nhận thức lệch lạc, giáo điều, chủ quan, duy ý chí, từng bước hình thành những quan niệm mới về mục tiêu, bước đi và cách thức phát triển đất nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội.

Công cuộc đổi mới đã giải phóng sức sản xuất, củng cố và tăng cường quan hệ sản xuất mới, đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng của một nước có thu nhập thấp; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, ổn định chính trị xã hội được bảo đảm, định hướng xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc, quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng được đẩy mạnh.

Chính đổi mới đã đưa nước ta từ chỗ thiếu thốn, có khi phải nhập lương thực, nay trở thành nước xuất khẩu gạo đứng top đầu thế giới. Chưa bao giờ nhịp độ phát triển và đổi mới thay đổi từ nông thôn tới thành thị, từ miền núi đến đồng bằng lại nhanh chóng, mạnh mẽ như hiện nay. Cũng chưa bao giờ phong cách sống và làm việc của mỗi người dân lại có những nét mới mẻ, tươi tắn như hôm nay.

Đổi mới đã giúp chúng ta vừa kế thừa, phát huy những thành quả tốt đẹp đã đạt được như trước đây, vừa có cách nghĩ khác trước, nghe khác trước, nhìn khác trước, làm khác trước, dần bắt nhịp với đời sống hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đổi mới đã đem đến một sức sống tươi tắn cho đất nước, tiếp sức cho đôi chân chúng ta vững bước trên con đường tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đổi mới mang tầm vóc của một cuộc cách mạng toàn diện, sung sức. Điều kỳ diệu được nảy sinh trong quá trình đổi mới là Đảng ta từ thực tiễn, trên cơ sở những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đúc rút thành những vấn đề lý luận độc đáo. Đó là sự khái quát ngày càng đầy đủ những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình đổi mới đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1/2011) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011). Cương lĩnh chỉ rõ: “… phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ…”.

Thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Ảnh minh họa

Thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Ảnh minh họa

Tới Đại hội XII (tháng 1/2016), sau 5 năm nắm vững và giải quyết 8 mối quan hệ do Đại hội XI đã nêu, Đảng ta xác định thêm mối quan hệ thứ 9 là quan hệ giữa Nhà nước và thị trường.

Đại hội XIII của Đảng (tháng 1/2021), Văn kiện Đại hội nêu bật 10 mối quan hệ: “… Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Trong nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn, phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề cốt lõi trong đường lối đổi mới của Đảng cần chú trọng hơn đến: bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập, tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”.[1]

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.119-120.

Tin khác

Sự kiện - Bình Luận
Với ý chí quật cường, dũng cảm, trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại bọn “giặc trời”, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52. Đây được coi là một kỳ tích vô cùng hiển hách, là bản hùng ca có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.
1 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt hành trình lịch sử 92 năm qua, Đảng ta luôn kết hợp một cách nhuần nhuyễn những nhiệm vụ đối nội, phát triển đất nước với phục vụ đối ngoại. Những thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là môi trường thuận lợi và là điều kiện, tiền đề vững chắc cho công tác đối ngoại.
2 tháng
Sự kiện - Bình Luận
“Tôn sư, trọng đạo” là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam từ già đến trẻ đều gọi các giáo viên là “Thầy”. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng là Thầy và nửa chữ cũng là Thầy.
2 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Kỷ niệm 105 năm kể từ thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại là dịp chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị to lớn và bài học từ cuộc cách mạng này.
2 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Lý luận là sản phẩm của sự phát triển cao của nhận thức, đồng thời thể hiện như là trình độ của nhận thức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử”.
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Hơn 35 năm qua, công cuộc đổi mới đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm đến như một lẽ đương nhiên.
5 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Kinh tế thế giới hiện đang ẩn chứa nhiều yếu tố phức tạp đan xen, vừa có sự khởi sắc phục hồi khi sống chung với đại dịch Covid-19, vừa có những thách thức, rủi ro, bất định.
10 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, báo chí và truyền thông nước ta lại có dịp nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với Đảng và đất nước trong tình hình mới.
11 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rất phấn chấn, tự hào với sự đánh giá sâu sắc của GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp đó là sự khẳng định trịnh trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
1 năm
Sự kiện - Bình Luận
Trong hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, những câu chuyện, hình ảnh xúc động về tình người, sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ của chính quyền và người dân lại nổi lên. Một lần nữa chúng ta thấy được sự hoà quyện giữa ý Đảng và lòng dân. Một lần nữa, chúng ta hiểu sự thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào”.
1 năm
Sự kiện - Bình Luận
Vấn đề phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm đang trở thành một trong những giá trị và mục tiêu mang tính phổ quát trong đời sống kinh tế - xã hội toàn thế giới mà các quốc gia đang theo đuổi.
1 năm
Sự kiện - Bình Luận
Ở trong nước, nhiệm vụ giữ vững độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế trong những năm qua đã thực hiện tốt và đạt được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, phía trước cũng đứng trước nhiều khó khăn phức tạp.
1 năm
Sự kiện - Bình Luận
Chúng ta cần coi trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với điều kiện mới của đất nước và tương thích với các quy định chung của quốc tế.
1 năm
Sự kiện - Bình Luận
Những bước đi của nhân loại ngày càng có tốc độ cao và đạt tới những điều kỳ diệu “một ngày bằng mười năm trước”. Sức mạnh vô cùng to lớn không ai có thể cưỡng lại được đang điều khiển các bước tiến đó chính là quá trình toàn cầu hóa.
2 năm
Sự kiện - Bình Luận
Những nấc thang phát triển của thế giới là những bước tiến hóa của loài người theo quy luật khách quan, nhưng từng bước đi trong sự phát triển đó lại là những dích dắc không dễ đoán định.
2 năm