Thứ năm, 01/06/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội

GS.TS Vũ Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hội Doanh nhân trẻ VN
- 18:00, 01/07/2021

(DNTO) - Một trong những nội dung quan trọng nhất và cũng là mục tiêu cốt yếu nhất để quản trị xã hội là bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Tiền đề vật chất mang tính quyết định để thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là tăng trưởng kinh tế và kết quả thực tế của nhiệm vụ hệ trọng này phải là làm sao đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và đồng thời bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Một số nước đi theo quan điểm tăng trưởng kinh tế trước, thực hiện công bằng xã hội sau; một số nước làm ngược lại. Thực tế cho thấy, cả hai xu hướng trên đều vấp phải những mâu thuẫn và những trở ngại lớn.

Do đó, việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đã trở thành mối quan tâm lớn đối với việc hoạch định chính sách ở mỗi quốc gia. Giải quyết tốt mối quan hệ này thực sự là nghệ thuật của quản trị xã hội. Vấn đề này càng trở nên bức thiết đối với Việt Nam khi đất nước chúng ta vẫn là nước đang phát triển, nền kinh tế còn nhiều khó khăn lại chịu tác động của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nhất là khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Ảnh: TL.

Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Ảnh: TL.

Việc gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội chính là giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa hai yếu tố đó để tìm ra những mức độ, liều lượng hợp lý trong thực tiễn. Xin nêu một số nhiệm vụ cơ bản và các giải pháp chủ yếu để gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội:

Một là, thống nhất và nâng cao nhận thức về việc thực hiện tốt nhiệm vụ gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Cụ thể là tiếp tục khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của việc gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong các nghị quyết của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của phát triển xã hội bền vững và quản lý xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, thực hiện các chính sách phù hợp đối với các giai tầng xã hội; quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế; quản lý hiệu quả và giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội.

Nâng cao nhận thức về mối quan hệ giữa việc quản lý xã hội với tăng trưởng kinh tế, quán triệt trong tất cả các cấp, các ngành; đặc biệt là trong các cơ quan hoạch định và triển khai thực hiện chính sách phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội.

Hai là, thực hiện mục tiêu kép hiện nay là trong khi tổng tiến công phòng chống đại dịch Covid-19 một cách hiệu quả đồng thời với phát triển kinh tế, cần đẩy mạnh việc xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện và cụ thể hóa các chính sách nhằm thực hiện công bằng, an sinh xã hội sát với thực tế và phù hợp với khả năng đáp ứng của nền kinh tế, đặc biệt là mức độ tăng trưởng kinh tế.

Hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm và thu nhập; khắc phục những bất hợp lý về tiền lương, tiền công, trợ cấp xã hội. Bảo đảm tiền lương, thu nhập công bằng, đủ điều kiện sống và tái sản xuất sức lao động. Chú trọng giải quyết việc làm cho lao động ở thành thị, lao động dôi dư ở khu vực nông nghiệp.

Tập trung triển khai kịp thời và có hiệu quả chương trình trợ cấp cho những đối tượng khó khăn trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; huy động mọi nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Khắc phục từng bước sự mất cân đối về phát triển đối với từng lĩnh vực, từng vùng; kịp thời giải quyết và xử lý các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông.

Huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện các mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội. Ảnh: TL.

Huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện các mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội. Ảnh: TL.

Ba là, quan tâm xây dựng cơ chế chính sách và chủ thể thực thi chính sách đã ban hành nhằm bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu mà chính sách đã đề ra. Cụ thể hóa cơ chế thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội quy định rõ các cơ quan, đầu mối chịu trách nhiệm ở các cấp, các ngành và ở từng địa phương, đơn vị. Hoàn thiện bộ máy quản lý phát triển xã hội theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý.

Sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách và viện trợ; giảm thiểu tối đa chi phí quản lý phát sinh từ các chương trình an sinh xã hội; đưa các dự án đến tận tay các đối tượng thụ hưởng. Tăng cường tham gia, giám sát của người dân trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình dự án an sinh và phúc lợi xã hội để giảm thiểu tình trạng thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực xã hội và nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư các chương trình.

Bốn là, huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện các mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội. Xác định rõ Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng cơ chế và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, bảo đảm thực thi luật pháp. Từng bước cải cách hệ thống an sinh và bảo trợ xã hội theo hướng xã hội hóa để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Phát triển mạnh khoa học và công nghệ làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ và giám sát của nhân dân trong quá trình phát triển, tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Các cấp lãnh đạo và quản lý phải thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc do thực tiễn đặt ra trong khi thực hiện mỗi bước tăng trưởng kinh tế là mỗi bước tăng cường bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Tin khác

Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định cho sự thành công đó chính là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới và của đường lối đối ngoại, mở cửa hội nhập quốc tế.
3 tuần
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định cho sự thành công đó chính là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới và của đường lối đối ngoại, mở cửa hội nhập quốc tế.
3 tuần
Sự kiện - Bình Luận
Có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, như có sự sắp đặt của tạo hóa, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại và giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.
1 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong 37 năm đổi mới vừa qua, cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện, đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt. Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh toàn diện.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Trước tình hình mới, để giữ vững độc lập, tự chủ trong khi thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
1 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dẫn sâu sắc:
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
So với lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, 93 năm qua chỉ là một giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng hào hùng, đẹp đẽ nhất, đưa dân ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no.
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Với ý chí quật cường, dũng cảm, trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại bọn “giặc trời”, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52. Đây được coi là một kỳ tích vô cùng hiển hách, là bản hùng ca có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.
5 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt hành trình lịch sử 92 năm qua, Đảng ta luôn kết hợp một cách nhuần nhuyễn những nhiệm vụ đối nội, phát triển đất nước với phục vụ đối ngoại. Những thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là môi trường thuận lợi và là điều kiện, tiền đề vững chắc cho công tác đối ngoại.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
“Tôn sư, trọng đạo” là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam từ già đến trẻ đều gọi các giáo viên là “Thầy”. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng là Thầy và nửa chữ cũng là Thầy.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Kỷ niệm 105 năm kể từ thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại là dịp chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị to lớn và bài học từ cuộc cách mạng này.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Lý luận là sản phẩm của sự phát triển cao của nhận thức, đồng thời thể hiện như là trình độ của nhận thức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử”.
7 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Hơn 35 năm qua, công cuộc đổi mới đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm đến như một lẽ đương nhiên.
9 tháng
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ