Thứ năm, 01/06/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Báo chí Việt Nam với Đảng

GS. TS. Vũ Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
- 18:00, 20/06/2021

(DNTO) - Báo chí cách mạng Việt Nam là công cụ phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong hoạt động báo chí ở Việt Nam.

Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện. Trong quá trình cách mạng lâu dài với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm đến báo chí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều lãnh tụ của Đảng vừa là người viết báo, vừa là người lãnh đạo báo chí. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, trong hơn 90 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển, nhưng phát triển mạnh mẽ nhất là vào thời kỳ đổi mới.

Cho tới hiện nay, Việt Nam có hơn 800 cơ quan báo in với 1.084 ấn phẩm; gần 100 báo, tạp chí điện tử, 1.174 trang thông tin điện tử tổng hợp, 67 đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương với hơn 17.000 nhà báo chuyên nghiệp.

Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam. Ảnh:TL.

Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam. Ảnh:TL.

Đảng Cộng sản Việt Nam coi nhà báo là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa; báo chí là công cụ đắc lực của Đảng với thông tin nhanh chóng nhất, phổ cập nhất, là phương tiện thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và giải đáp những vấn đề mới do cuộc sống đặt ra; đấu tranh hàng ngày, hàng giờ chống những âm mưu, thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch, chống các khuynh hướng sai lầm trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng trong việc tổ chức, tuyên truyền, phát động phong trào cách mạng của nhân dân.

Gắn bó máu thịt với Đảng, báo chí Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh của mình, thực hành chức năng xã hội, hướng dẫn tư tưởng và hoạt động cho người đọc, người xem, người nghe. Những công cụ tác nghiệp là vũ khí sắc bén của nhà báo trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Báo chí cách mạng Việt Nam là công cụ phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong hoạt động báo chí ở Việt Nam. Chính trong điều kiện mới của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập, mở cửa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí càng cần thiết.

Xã hội càng phát triển, thông tin báo chí càng có vai trò to lớn. Với nội dung thông tin có định hướng đúng đắn, chân thật, có sức thuyết phục, báo chí có khả năng hình thành dư luận xã hội dẫn đến hành động xã hội phù hợp với vận động của hiện thực theo chiều hướng có chủ định.

Tuy nhiên, Đảng lãnh đạo báo chí không chỉ bằng đường lối mang tính định hướng, mà còn thường xuyên chỉ ra cho báo chí những phương hướng cụ thể trong từng thời kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo chí thông qua việc bồi dưỡng đội ngũ cốt cán, trước hết là tổng biên tập, cấp ủy thực hiện tốt sự lãnh đạo của mình mà không sa vào những vụ việc cụ thể, hoặc đi quá sâu vào nghiệp vụ, chuyên môn.

Khi tình hình trong nước và trên thế giới có những chuyển biến quan trọng, khi Đảng và Nhà nước chuẩn bị ban hành những chủ trương mới, báo chí đều được thông tin và hướng dẫn. Sự quan tâm của Đảng đối với báo chí còn thể hiện trong việc tạo điều kiện cho các nhà báo đi sát cuộc sống, cấp ủy Đảng dành thời gian định kỳ làm việc với những người phụ trách cơ quan báo chí, biểu dương mặt tốt, dân chủ thảo luận để rút kinh nghiệm những mặt chưa làm được.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo chí thông qua việc bồi dưỡng đội ngũ cốt cán, trước hết là tổng biên tập, cấp ủy thực hiện tốt sự lãnh đạo của mình mà không sa vào những vụ việc cụ thể, hoặc đi quá sâu vào nghiệp vụ, chuyên môn. Ảnh:TL.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo chí thông qua việc bồi dưỡng đội ngũ cốt cán, trước hết là tổng biên tập, cấp ủy thực hiện tốt sự lãnh đạo của mình mà không sa vào những vụ việc cụ thể, hoặc đi quá sâu vào nghiệp vụ, chuyên môn. Ảnh:TL.

Đến lượt mình, những người làm báo Việt Nam xác định: Báo chí cách mạng nếu tách rời sự lãnh đạo của Đảng sẽ không còn sự sáng tạo, ngòi bút sẽ cằn cỗi, lạc lõng, mất phương hướng. Mọi hoạt động của báo chí luôn tuân theo chỉ đạo của Đảng, không chạy theo khuynh hướng thương mại, với chức năng phản ánh và phản biện xã hội, báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ biểu dương, tuyên truyền những người tốt việc tốt; phê phán không khoan nhượng những tiêu cực cùng những thói hư tật xấu trong xã hội; kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, báo chí cách mạng Việt Nam, thực sự là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, giữ vai trò phản ánh và hướng dẫn dư luận, hình thành dư luận xã hội lành mạnh, ủng hộ và thúc đẩy công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Báo chí làm tròn sứ mệnh động viên toàn xã hội phấn đấu thực hiện các nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm chính sách và pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin khác

Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định cho sự thành công đó chính là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới và của đường lối đối ngoại, mở cửa hội nhập quốc tế.
3 tuần
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định cho sự thành công đó chính là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới và của đường lối đối ngoại, mở cửa hội nhập quốc tế.
3 tuần
Sự kiện - Bình Luận
Có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, như có sự sắp đặt của tạo hóa, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại và giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.
1 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong 37 năm đổi mới vừa qua, cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện, đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt. Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh toàn diện.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Trước tình hình mới, để giữ vững độc lập, tự chủ trong khi thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
1 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dẫn sâu sắc:
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
So với lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, 93 năm qua chỉ là một giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng hào hùng, đẹp đẽ nhất, đưa dân ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no.
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Với ý chí quật cường, dũng cảm, trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại bọn “giặc trời”, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52. Đây được coi là một kỳ tích vô cùng hiển hách, là bản hùng ca có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.
5 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt hành trình lịch sử 92 năm qua, Đảng ta luôn kết hợp một cách nhuần nhuyễn những nhiệm vụ đối nội, phát triển đất nước với phục vụ đối ngoại. Những thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là môi trường thuận lợi và là điều kiện, tiền đề vững chắc cho công tác đối ngoại.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
“Tôn sư, trọng đạo” là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam từ già đến trẻ đều gọi các giáo viên là “Thầy”. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng là Thầy và nửa chữ cũng là Thầy.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Kỷ niệm 105 năm kể từ thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại là dịp chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị to lớn và bài học từ cuộc cách mạng này.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Lý luận là sản phẩm của sự phát triển cao của nhận thức, đồng thời thể hiện như là trình độ của nhận thức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử”.
7 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Hơn 35 năm qua, công cuộc đổi mới đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm đến như một lẽ đương nhiên.
9 tháng
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ