Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Với một đất nước nông nghiệp như Việt Nam, khu vực nông thôn được coi là "mảnh đất" tiềm năng cho phát triển dịch vụ Fintech. Việc các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tài chính cho khu vực này sẽ góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.